Výhody nákupu u nás

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů NOVELLO TRADE s. r. o.
Poučení o ochraně osobních údajů
Výše uvedené informace byly poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“).
Totožnost správce: NOVELLO TRADE s.r.o., se sídlem Mistřice 98, 687 12, IČO: 292 65 410, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C 6923 (výše jen jako „správce“).
Kontaktní údaje správce: NOVELLO TRADE s.r.o., Mistřice 98, 687 12 Mistřice, email: info@zdravi-sport.cz telefon klientské linky:721 222 322.
Naše služby se zaměřují na prodej zboží. Při této činnosti nám svěřujete své osobní údaje. Chceme, abyste při využívání našich služeb věděli, jakým způsobem informace používáme a jak chráníme vaše soukromí.
V zásadách ochrany osobních údajů je vysvětleno:
Jaké informace shromažďujeme a z jakého důvodu.
Jak tyto informace využíváme.
Jaké možnosti nabízíme, včetně získání přístupu k informacím a jejich aktualizace.
Jaké máte práva a jak je můžete uplatnit.
Snažíme se, aby zásady byly co nejjednodušší. Pokud však něčemu nerozumíte či máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat email: info@zdravi-sport.cz, telefon klientské linky: 721 222 322.
Informace, které shromažďujeme
Osobní údaje shromažďujeme ze dvou důvodů – plnění kupní smlouvy a přímý marketing.
Abychom mohli řádně plnit kupní smlouvu, kterou jste s námi uzavřeli, potřebujeme znát Vaše jméno, příjmení, titul, doručovací, případně fakturační adresu, pokud jsou odlišné, stát, kam budeme zboží doručovat a kontaktní údaje jako email a telefon, abychom Vás mohli informovat o průběhu vyřízení Vaší objednávky.
Vaše osobní údaje také zpracováváme, abychom Vám mohli nabízet naše služby na podkladě uděleného souhlasu subjektu údajů podle č. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Níže uvedené osobní údaje mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro účely nabízení produktů a služeb, jež správce zprostředkovává prostřednictvím eshop aplikace na url adrese www.zdravi-sport.cz . Za tímto účelem zpracováváme Vaše: identifikační údaje (jméno, příjmení, titul), kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa).
Poskytnutí osobních údajů pro uvedený účel není zákonným ani smluvním požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Udělíte-li však souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat (viz sekce „Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit“).
Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně. V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb však nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo jakékoliv právní účinky nebo se Vás jiným způsobem významně dotýkalo.
V neposlední řadě shromažďujeme data, abychom Vám mohli poskytovat lepší služby.
Informace shromažďujeme následujícími způsoby:
Informace, které nám sdělíte. Nabízíme Vám možnost registrace v našem eshopu. Při registraci Vás požádáme o osobní údaje, jako je jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, které k vašemu účtu uložíme. Tato registrace slouží Vám pro lepší orientaci o stavu objednávky.
Když navštívíte nějakou naši službu, používáme my i naši partneři různé technologie ke shromažďování a ukládání informací. To může mimo jiné zahrnovat používání souborů cookies k identifikaci vašeho prohlížeče nebo zařízení. Pomocí těchto technologií shromažďujeme a ukládáme informace i v případě, kdy využíváte služby, které nabízíme našim partnerům, jako jsou reklamní služby, které se mohou zobrazit na jiných webech. Více o problematice cookies je uvedeno v sekci Zásady ochrany cookies na konci tohoto dokumentu.
Informace, které shromažďujeme, jsou minimalizovány a neshromažďujeme tak zbytečná data. Informace, které shromažďujeme, přísně střežíme. Osobní údaje nepředáváme třetím osobám k marketingovým účelům.
Jak používáme informace, které shromažďujeme
Informace, které shromažďujeme, nám slouží k tomu, abychom Vám mohli poskytnout komplexní služby odpovídající vašim potřebám - jako například nabídka relevantního zboží.
Když kontaktujete naši společnost, můžeme si ponechat záznam o komunikaci, abychom Vám byli schopni pomoci při řešení jakýchkoli případných problémů. Vaši e‑mailovou adresu můžeme použít k zasílání informací o našich službách, jako například sdělení o chystaných změnách či nových službách.
Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto zásadách ochrany osobních údajů, Vás vždy požádáme o souhlas.
Transparentnost a volba
Lidé mají ve vztahu k soukromí různé obavy. Naším cílem je, aby bylo jasné, jaké informace shromažďujeme, a díky tomu jste měli racionálně možnost zvolit způsob, jakým budou využívány. Data, která shromažďujeme, jsou nezbytně nutná k plnění zákonných povinností a kvalitnímu plnění našich smluvních povinností. Žádná další data neuchováváme.
Přístup k vašim osobním údajům a jejich aktualizace
Přístup k osobním údajům Vám chceme poskytnout pokaždé, když používáte naše služby. Pokud jsou tyto údaje nesprávné, snažíme se Vám nabídnout možnost jejich rychlé aktualizace nebo vymazání, ledaže tyto údaje musíme uchovávat pro zákonné, obchodní či právní účely.

Informace, které sdílíme my
Osobní údaje nesdílíme se společnostmi, organizacemi ani jednotlivci mimo společnost NOVELLO TRADE s.r.o., pokud nedojde k jednomu z následujících případů:
S vaším souhlasem
Pokud nám k tomu dáte souhlas, budeme osobní údaje sdílet se společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci mimo společnost NOVELLO TRADE s.r.o.
Z právních důvodů
Osobní údaje sdílíme se společnostmi, organizacemi či jednotlivci mimo společnost NOVELLO TRADE s.r.o., pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k takovým údajům, jejich použití, uchování nebo zveřejnění jsou rozumně nutné za účelem:
dodržení platných zákonů či nařízení a projednávání soudního řízení nebo vymahatelných žádostí státní správy,
uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení,
zjištění, zabránění nebo jiného postupu proti podvodu, technickým potížím či bezpečnostním problémům,
ochrany před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti NOVELLO TRADE s.r.o., našich klientů nebo veřejnosti tak, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon.
Pokud se společnost NOVELLO TRADE s.r.o. zúčastní sloučení či akvizice nebo prodá svůj majetek, zajistíme i následně důvěrnost všech osobních údajů a předtím, než budou osobní údaje převedeny nebo se na ně začnou vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů, tuto skutečnost dotyčným klientům oznámíme.
Ověřeno zákazníky
Společnost NOVELLO TRADE, s.r.o. zjišťuje prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, spokojenost zákazníků s nákupem na svých eshopech. Dotazníky zasílá zákazníkům pokaždé, když u společnosti nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítne zákazník zasílání obchodních sdělení společnosti nebo neodvolá svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby zákazníků a analýz tržního postavení společnosti využívá společnost zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely předává informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu zákazníka.
Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů
Správce, obchodní partneři, osoby zprostředkovávající a vykonávající pro správce obchody a služby. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii. Správce nemá v úmyslu prodávat osobní údaje třetím osobám. Správce má právo pověřit zpracováváním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.


Doba uložení osobních údajů:
Správce uloží osobní údaje na dobu nezbytně nutnou. V případě plnění kupní smlouvy na dobu 10 let, dle zákona o účetnictví. Pro účely marketingu po dobu 3 let.
Vaše osobní údaje nikomu neprodáváme!
Jaké máte práva a jak je můžete uplatnit
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený níže. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.
Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup.
Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
Právo na opravu
Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Právo na výmaz
Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány
osobní údaje byly zpracovány protiprávně
osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti
osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:
splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
Právo na omezení zpracování
Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:
popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
zpracování protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití
správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické osoby nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.
Právo na přenositelnost údajů
Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
Jak můžete svá práva uplatnit
Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce na poštovní adrese: NOVELLO TRADE s.r.o., Mistřice 98, 687 12 Mistřice, email: info@zdravi-sport.cz, telefon klientské linky: 721 222 322 
Způsob poskytnutí informací
Správce informace poskytuje písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li správce elektronicky na jeho emailovou adresu, budou Vám informace poskytnuty elektronicky, nepožádáte-li o jejich poskytnutí v listinné podobě.
Právo podat stížnost
Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně na poštovní adresu správce NOVELLO TRADE s.r.o., Mistřice 98, 687 12 Mistřice email: info@zdravi-sport.cz, telefon klientské linky: 721 222 322, nebo osobně v sídle správce. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.
Na postup správce lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.
Zabezpečení informací
Usilovně pracujeme na tom, abychom společnost NOVELLO TRADE s.r.o., i její uživatele ochránili před neoprávněným přístupem nebo neoprávněným pozměňováním, zveřejněním nebo zničením informací, které uchováváme. Zejména:
Procesy shromažďování, ukládání a zpracovávání informací včetně fyzického zabezpečení pečlivě kontrolujeme, abychom předešli neoprávněnému přístupu do našich systémů.
Přístup k osobním údajům omezujeme pouze na zaměstnance společnosti NOVELLO TRADE s.r.o. a smluvní partnery, kteří jsou smluvně vázáni přísnými povinnostmi zachovávat důvěrnost a v případě porušení tohoto závazku může dojít k jejich potrestání či k ukončení spolupráce.
Kdy tyto zásady ochrany soukromí platí
Naše zásady ochrany soukromí se vztahují na všechny služby nabízené společností NOVELLO TRADE s.r.o.
Soulad s předpisy a spolupráce s regulačními orgány
Dodržování zásad ochrany soukromí pravidelně kontrolujeme. Dodržujeme podmínky ochrany osobních údajů EU a ČR. Když obdržíme formální písemnou stížnost, budeme osobu, která ji podala, za účelem prošetření kontaktovat. K vyřešení všech stížností ohledně předání osobních údajů, které nelze vyřešit přímo s klienty, budeme spolupracovat s příslušnými regulačními orgány včetně místních orgánů pro ochranu osobních údajů.
Změny
Naše zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezíme. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů budou dostupné na našich webových stránkách, a pokud se bude jednat o významné změny, budeme Vás informovat výrazněji (v případě některých služeb můžeme změny zásad ochrany osobních údajů oznamovat e-mailem). Předchozí verze těchto zásad ochrany osobních údajů také uchováme v archivu, na požádání Vám je můžeme zaslat.

ZÁSADY SOUBORŮ COOKIES
Co jsou cookies?
Cookie je malý textový soubor, který se uloží ve vašem počítači nebo mobilním zařízení a je opět používán během vašich dalších návštěv. Díky cookies si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně, zlepšují a zjednodušují Vaší návštěvu webu.


Jaké cookies používáme?
Existují dva typy souborů cookies, trvalé a dočasné (session cookies neboli relační soubory cookies). Trvalé cookies jsou uloženy jako soubor ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, a to nejdéle po dobu 12 měsíců. Session cookies jsou uloženy dočasně a zmizí poté, co zavřete prohlížeč. Pokud se přihlásíte k registrovanému účtu, použijeme trvalé soubory cookies například k uložení vámi zvoleného zboží do nákupního košíku. Session cookies používáme, když použijete funkci Filtr produktů a také k tomu, abychom zkontrolovali, jestli jste přihlášeni nebo jestli jste do svého nákupního košíku vložili nějaké zboží.
Jaké osobní údaje zpracováváme?
Soubory cookies shromažďují informace o používání našich webových stránek. Tyto informace zahrnují typ internetového prohlížeče a operačního systému, který používáte, název domény místa, ze kterého se připojujete (IP adresa), datum, čas a trvání návštěvy, počet návštěv, průměrný čas strávený na našich webových stránkách a stránky, které zobrazujete. Soubor cookies obsahuje také jedinečné identifikační číslo, které identifikuje Váš prohlížeč. To nám pomáhá rozpoznat Váš prohlížeč, když znovu navštívíte naše webové stránky. Rovněž sledujeme, jak vyhledáváte na našich webových stránkách a jaké zboží si prohlížíte.
Účely zpracování osobních údajů
Správce může zákonně používat soubory cookies za účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek, neboť jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, není tedy vyžadován Váš souhlas. Data, která shromažďujeme, mohou být také použity pro marketingové účely přímo Vám na míru, k tomu ale potřebujeme Váš souhlas.
Jak jsou cookies využívány pro cílení reklamy?
K identifikaci produktů, které Vás mohou zajímat, můžeme shromažďovat informace o navštívených stránkách nebo o produktech, které jste si zakoupili, abychom mohli prodávat zboží přímo Vám na míru. Spolupracujeme s místy elektronického obchodování, abychom zákazníkům nabízeli cílenou reklamu. Reklamujeme prostřednictvím vlastních bannerů na našich webových stránkách a webových stránkách třetích stran.
Když navštívíte naši webovou stránku, webové stránky třetích stran (například stránky našeho obchodního partnera) nebo kliknete na reklamu našeho eshopu, vaše webové aktivity mohou být sledovány prostřednictvím souborů cookies. Soubory cookies třetích stran vytvářejí naši obchodní partneři, kteří inzerují naše služby na jiných webových stránkách. Naši marketingoví partneři mohou poskytnout své vlastní soubory cookies k zobrazení personalizovaných reklam, které souvisejí s naším eshopem.
Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodování.

Souhlas s ukládáním cookies v případě personalizace reklam
Aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní části webu, znějící následovně: „Provozovatel webu, NOVELLO TRADE s.r.o., se sídlem Mistřice 98, Bílovice, 687 12, IČ: 29265410, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.“ udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem sbírání údajů o chování návštěvníků na našem webu na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých cookies. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.
Kontrola nad soubory cookies
Cookies z vašeho počítače nebo mobilního zařízení můžete snadno vymazat pomocí vašeho prohlížeče. Návod, jak zacházet se soubory cookies a jak je odstranit, najdete v „Nápovědě“ svého prohlížeče. Můžete nastavit blokování souborů cookies, nebo že si přejete být informováni pokaždé, když do vašeho počítače nebo mobilního zařízení bude odeslán nový soubor cookies. Dále si můžete nastavit anonymní režim, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete blokovat cookies, nebudete moci využívat výhod všech funkcí.
Pokud nesmažete soubory cookies ze svého prohlížeče, můžeme tyto údaje použít k těmto účelům:
poskytnutí vhodnější reklamy na základě Vašeho zájmu
poskytnutí agregovaných hlášení aktivity reklam inzerentům a webům hostujícím reklamy
poskytnutí webům a majitelům aplikací údaje o tom, jak návštěvníci využívají tyto weby nebo aplikace detekce a obrana proti podvodu a jiným rizikům, ochrana uživatelů a partnerů
vylepšení našich produktů.

Cookies třetích stran
Cookies třetích stran používáme ke shromažďování statistických údajů v souhrnné podobě pomocí analytických nástrojů, jako je Google, Google Analytics, Facebook Pixel. V takovém případě se shromážděná data předávají těmto poskytovatelům služeb třetích stran za účelem jejich zpracování. Používáme také inzertní funkce služby Google Analytics a Facebook Pixel. Podrobnosti a možnost, jak se ze služby odhlásit, najdete zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Používáme cookies třetích stran trvalé i dočasné (session cookies). Trvalé cookies jsou uloženy ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, a to nejdéle po dobu 24 měsíců.
Údaje, které správce získá, mohou být zpřístupněny těmto zpracovatelům:
    Marketingový poradce
Případně dalším poskytovatelům zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.Heureka


Tento web používa cookies

Aby sme Vám mohli v tomto eshope ponúknuť kvalitné služby a pokročilé funkcie, využívame cookies. Prehliadaním tohto webu súhlasíte s ich používaním . Pre viac informácií o cookies a ich prípadnom blokovaní navštívte článok Cookies